Geleceğimiz… Kurum İçi İletişim..

Çalışma arkadaşlarımızla iletişimimiz, kurumsal itibarı oluşturmadaki önemli kriterlerden biridir. Çalışanlar iç hedef kitle olarak gelecekte çok daha fazla önem kazanacak ve adeta kuruluşlarımızı geleceğe taşıyacak katmanlardan biri alacak.

Kurumun misyonu, vizyonu, hedefleri hakkında bilgilendirilmeyen çalışanın, kurum hakkındaki imajı da güçsüz olur. Oysa, bunun tam tersi durumda, çalışanlar kuruma güven duyar ve kurumun hedefine ulaşabilmesi için daha da iyi çalışır. Kurum içi iletişim, yönetimin hedefi konusunda çalışanların bilgilendirilmesi arasındaki boşluğu kapatır.

Aslında, iyi bir halkla ilişkiler çalışması evde başlıyor. Kurum çalışanları daima en önemli halkla ilişkiler unsuru. Çalışanlar ve aileleri en önemli kanaat liderleri olarak, fikirleriyle kurumu etkilerler. Mutlu bir çalışanın, sadece kendi grubunu değil, organizasyonun genelini etkileyeceğini unutmayalım. Adeta kurumun sözcüleridir. Çalışanlar işletme dışında bir elçi gibidirler ve motive edilmeleri çalışma heyecanını artırır.

Mutlu bir çalışan, kurumun elçisidir

Kurumsal hedeflerin çalışanlar tarafından bilinmesi ve benimsenmesi, işveren ve çalışan arasındaki bütünleşmeyi sağladığı gibi hem de her türlü krizlerin çözümü, olumsuzlukların giderilmesine de katkıda bulunur.

Çalışanların alınan kararlara katılımı, görüş ve önerilerinin önemsenmesi ve sorunlarına çözüm bulunması, çağdaş kurumların kurum içi iletişimde önem verdikleri ana konulardır.

Başarıyı artırmak için gereken bilginin temin edilmesi, işe uygun eleman alınması, iş motivasyonunun yerleştirilmesi, kurum kültürünün benimsetilmesi, şirketin profesyonelce yönetimi , iyi bir iletişim ağının kurulması, teknolojinin yakından takibi, değişimin takibi, süratli çözüm üretilmesi gerekir.

Çalışanların kurumların hedeflerini daha iyi anlamalarını sağlayarak, bu hedeflerin gerçekleşmesi için daha çok çalışmalarına zemin hazırlar.

İşin özünde kurum içi iletişimi, çalışanları mutlu etmek, sadakat oluşturmak, verimliliklerini artırmak ve şirketin dışa açılan iyi birer sözcüsü olmasını sağlamak, o şirkette çalıştığı dönem içerisinde ve işten ayrıldıktan sonrasında da yine şirketiyle alakalı olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlamak amacıyla yürütülen bir halkla ilişiler faaliyeti olarak özetleyebiliriz.

Kurum İçi İletişim halkla ilişkilerin önemli bir alanı

Kurum içi iletişim bağımsız olarak görülmemeli, bilakis PR ağından bir bölüm olarak düşünülmelidir.

Kurum içi iletişim tek yönlü değil, çift yönlü bir iletişimdir ve uzun vadelidir. Yönetimin paylaşımını ve işbirliğini varsayar.

Kurum İçi İletişimin Engelleri

Kültürel farklılıklar: Aynı kültürdeki insanların farklı kültürdeki insanlara göre sahip olduğu daha fazla ortak bilgi ve ortak nokta bulunuyor. Bu nedenle iletişim aynı kültür içindeki insanlar arasında çok daha kolay ve hızlı. Farklı kültürden insanların iletişiminde ise mesajların iletilmesinde kullanılan sembollerin, değer yargılarının, beklentilerin farklı oluşu iletişimi güçleştirir.

Mesajın dönüşü: Geri besleme örgütte iletilen mesajın alıcının eline zamanında ve doğru olarak geçtiğinin ve doğru anlaşıldığının belirlenmesi için gereklidir.

Unvan farkı: Hiyerarşik yapıdan kaynaklanan yetki farklılıkları iletişimde engel oluşturabilir.

Teknoloji, iç iletişimi de geliştirdi

İletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelerden iç iletişim de payını aldı, teknoloji kurum içi iletişim açısından büyük önem kazandı. İnteraktif iletişime de imkân tanıyan teknoloji ortamında iletişim ile bilgi aktarımı hız kazanmıştır. Böylece tek bir çalışana ya da pek çok çalışana artık anında ulaşılabilmektedir.

Özellikle bürokratik engelleri aşabilen, iletişimde hızın önemini kavrayan kuruluşlar, teknolojik ortamında iletişimin sunduğu kolaylıkları sonuna kadar kullanıyor. Ancak yaşanan bu önemli gelişmeye karşın, yıllardır kurum içi iletişim yöntemi olarak yararlanılan görsel işitsel araçlar ve yüz yüze iletişim önemini korumaktadır.

Kurum içi iletişimin önemli paydaşı insan kaynakları departmanı. İki disiplinin de ortak çalışacağı bir alan kurum  içi iletişim. Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları, kurum içi iletişimi birlikte planlayarak uygularlar.

PR ve İK’nın bazı eski prensipleri yeni bir çağa girmekle beraber yok oluyorlar. Küreselleşme piyasayı, kültürü, gelenekleri, iş ilişkilerini değiştiriyor.

Kurumlar müşterileriyle, alıcılarıyla ve potansiyel çalışanlarıyla daha açık ve daha çok ilgili olmaya başlıyor.

İK ve PR arasında güçlü ilişkiler iş veya özel hayattaki gelişen yaklaşımın iyi yönde ilerlemesine yardımcı olmaktadır. Çalışanın işyerine aidiyetini artırmak, mutlu çalışan olmasını sağlamak, daha kaliteli üretim yapmasını ve bunları yaparken de kendi işyeriymiş gibi çalışmasının sağlanması, ancak kurum içi iletişime yatırım ve katkı yapmakla sağlanabilir.

 

Bir Cevap Yazın